Algemene Voorwaarden
NewFigure Clinic VOF., Moezelstroom 13, 2721 DK te Zoetermeer
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 27174251.

1 Toepasselijkheid
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan NewFigure Clinic, voorts te noemen NewFigure.
Onder “Cliënt” wordt verstaan: een consument zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Onder “Product” wordt verstaan: de Producten welke worden verkocht door NewFigure en welke behoren bij het concept en het Afslankproces van NewFigure.
Onder “Afslankproces” wordt verstaan: adviezen gegeven bij de aankoop en gebruik van de Producten.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen/offertes, alle door ons aanvaarde offertes en/ of aanbiedingen, overeenkomsten, alle uit overeenkomsten voort- vloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten almede alle rechtshandelingen, leveringen werkzaamheden en adviezen verricht door, alsmede in de toekomst met NewFigure aan te gane rechtsverhoudingen.
1.3 Afwijkingen en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden binden NewFigure slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 Indien een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zouden zijn of zouden worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden, of de tussen de Cliënt de NewFigure gesloten overeenkomst en/ of kooptransactie waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, onverkort van kracht.

2 Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van NewFigure zijn vrijblijvend tenzij expliciet anders aangegeven. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen en/ of aankopen door de Cliënt gelden als onherroepelijk.
2.2 Een mondelinge toezegging door of met een medewerker van NewFigure bindt NewFigure pas nadat zij dit schriftelijk heeft bevestigd.
2.3 Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden, op basis van de bij NewFigure bekende gegevens verstrekt door de Cliënt tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.
2.4 Onder aanbiedingen en offertes zijn ook begrepen zogenaamde correctie- en of herhaling/terugkeer trajecten, (jaar)abonnementen (bijvoorbeeld controle trajecten) dan wel anderszins. Op voormelde zijn de onderhavige Algemene Voorwaarden eveneens onverkort van toepassing.
2.5 Het is de Cliënt niet toegestaan de aangekochte Producten aan professionele partijen en/ of zakelijke partijen door te verkopen dan wel zelf met de aangekochte Producten te handelen, be- houdens wanneer hierover schriftelijk voorafgaand afspraken zijn gemaakt.

3 Gegevens/Opgave
3.1 De Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan NewFigure verstrekte gegevens en informatie, waaronder expliciet tevens wordt verstaan medische gegevens en medische indicaties van huisarts en/ of specialist en/ of anderszins een verwijzer met een medische achtergrond. NewFigure is pas gehouden tot (verdere) verkoop en de eventuele daarmee samenhangende advisering en/ of begeleiding, indien de Cliënt alle door NewFigure verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt. De Cliënte heeft de eigen verantwoordelijkheid er voor zorg te dragen dat zij (voorafgaand) medisch advies inwint aangaande het gebruik van de Producten wanneer op grond van een (medisch) verleden dan wel medische conditie daartoe aanleiding is.
3.2 Alle door NewFigure gegeven adviezen en alle door NewFigure verstrekte berekeningen, indicaties en andere opgaven of informatie (bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, omtrent kwaliteiten, capaciteiten en/ of resultaten) zijn geheel vrijblijvend en worden door NewFigure verstrekt als niet-bindende informatie en zijn slechts aan te merken als algemene inschattingen en kunnen op geen enkele wijze worden aangemerkt als medische adviezen dan wel als resultaat garanties.

4 Prijzen/Verzending en verzendkosten
4.1 De door NewFigure opgegeven prijzen zijn brutoprijzen en luiden inclusief omzetbelasting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien NewFigure bijkomende werkzaamheden op zich heeft genomen bij de verkoop van de Producten zoals advisering en begeleiding bij het gebruik van de Producten, zijnde het “Afslankproces” is zulks onderdeel van de prijs van de Producten, tenzij daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen.
4.3 Bij levering per post of anderszins worden voor vervoer, verzending en verpakking kosten in rekening gebracht bij de Cliënt met een minimumvergoeding aan verzendkosten van
€ 2,50.
4.4 Verzending conform artikel 4.3 vindt plaats nadat de corresponderende betaling is ontvangen door NewFigure, tenzij anders overeengekomen.
4.5 Indien NewFigure het verzenden van de Producten verzorgt, geschiedt dit voor rekening en risico van de Cliënt. NewFigure is alleen dan gehouden om het verzenden te verzekeren, indien zij zich daartoe voorafgaand schriftelijk heeft verbonden. De wijze van transport/verzending alsmede de wijze van verpakken van de Producten wordt door NewFigure bepaalt.

5 Tussentijdse beëindiging
5.1 Indien NewFigure zulks noodzakelijk acht in het belang van de Cliënt, kan Cliënt het Afslankproces tussentijds beëindigen. De Cliënt heeft in dat geval geen recht op vergoeding van kosten, tenzij anders overeengekomen.

6 Garantie en reclame
6.1 NewFigure staat in voor de deugdelijkheid van de samenstelling en de aard van de Producten in overeenstemming met wat de Cliënt redelijkerwijze mag verwachten.
6.2 Indien er een schriftelijke garantie wordt verleend, geldt de garantieperiode met ingang van de dag van levering.
6.3 Er wordt geen garantie verleend op het resultaat van de Producten en het daarmee samenhangende Afslank proces.
6.4 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van, het door de Cliënt in acht nemen van de aanwijzingen of voorschriften, niet voorzien gebruik, onoordeelkundig gebruik door de Cliënt of door derden.
6.5 Indien Cliënt reclameert is hij verplicht NewFigure in de gelegenheid te stellen om de tekortkoming vast te stellen.
6.6 Indien de bezwaren van de Cliënt door NewFigure gegrond worden bevonden, heeft NewFigure het recht om hetzij de betreffende Producten kosteloos te vervangen, hetzij een redelijke korting te verlenen, een en ander naar keuze van NewFigure.
6.7 De Cliënt is gehouden vast te stellen of de Producten, zodra deze door hem zijn ontvangen, in orde zijn.
6.8 Eventuele reclamaties zowel ten aanzien van de door NewFigure geleverde Producten, evenals ten aanzien van factuurbedragen dienen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de Producten respectievelijk na ontvangst van de factuur, schriftelijk met bericht van ontvangst te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclamatie betrekking heeft.

7 Betaling/Annulering
7.1 Bij aankoop van de Producten en het daarmee samenhangende Afslank proces dient de betaling contant te geschieden ineens dan wel in termijnen, welke termijnen expliciet schriftelijk dienen te worden overeengekomen.
7.2 Het totaalbedrag van de aankoop van de Producten en het daarmee samenhangende Afslank proces is te allen tijde in zijn geheel verschuldigd en is niet afhankelijk van enig resultaat.
7.3 Indien betaling niet contant plaatsvindt als omschreven in artikel 7.1 dient deze plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum op een door NewFigure aan te geven wijze.
7.4 De genoemde betalingstermijn in artikel 7.1 en/of artikel 7.3 zijn fatale termijnen, bij verstrijken waarvan de Cliënt van rechtswege in gebreke is en het volledig bedrag ineens opeisbaar is en voldaan dient te worden. Verrekening met (gepretendeerde) vorderingen van de Cliënt op NewFigure is uitgesloten.
7.5 Bij niet betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn is een contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand, of de wettelijke rente waarvan deze hoger is, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de dag na het verstrijken van de betalingstermijn.
7.6 Bij niet betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn is de Cliënt incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,00 (tweehonderdvijftig euro). Indien NewFigure aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijze noodzakelijk waren komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
7.7 NewFigure is bevoegd haar prestatie (w.o. ook te verstaan toekomstige deelleveringen) op te schorten dan wel te beëindigen indien de Cliënt niet aan een of meer van zijn (betalings-) verplichtingen voldoet.
7.8 Indien er sprake is van een correctietraject of een abonnement dan wel anderszins van een her- halings-/terugkeertraject zijn de kosten hiervan volledig verschuldigd wanneer niet tijdig een (terugkeer)afspraak wordt geannuleerd. Annulering dient minimaal acht (8) dagen tevoren plaats te vinden.

8 Aansprakelijkheid
8.1 Indien de door NewFigure geleverde Producten en het eventueel daarbij behorende Afslankproces gebrekkig of te kort schiet, is de aansprakelijkheid van NewFigure jegens de Cliënt beperkt tot hetgeen staat opgenomen in onderhavige voorwaarden waarbij tevens wordt verwezen naar de “garantie en reclame”.
8.2 NewFigure is niet aansprakelijk voor directe en/ of indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, persoonsschade, zaakschade, immateriële schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van (medewerkers van) NewFigure
8.3 Iedere vordering tegen NewFigure, behalve indien deze door NewFigure is erkend, vervalt door verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
8.4 Ingeval NewFigure in tegenstelling tot hetgeen is gemeld in deze voorwaarden aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag waarvoor de Cliënt de zaak heeft gekocht, dan wel tot het bedrag dat door de Cliënt is betaald.
8.5 Ingeval van een in kracht van gewijsde rechtelijke uitspraak het bepaalde in onderhavig artikel als onredelijk bezwarend aanmerkt, is de aansprakelijkheid beperkt tot die schade en maximaal tot die bedragen waartegen NewFigure verzekerd is dan wel redelijkerwijs, gelet op het in de branche geldende gebruik, verzekerd moet zijn.

C.9 Slotbepalingen
9.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. NewFigure en de Cliënt zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
9.2 Op alle overeenkomsten die door NewFigure worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) en ieder internati- onaal verdrag wat ziet op de koop en verkoop van roerende zaken.
9.3 Op alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst gesloten tussen Cliënt en NewFigure is de Nederlandse rechter te ‘s-gravenhage bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen